วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปิดติวคอร์สสอบตรง ระดับ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ติวสอบเข้าเตรียมวิศวะ ปวช.- ระดับปริญญาตรี) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร (2-3),(4 - 5) ปี ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ติวเข้า ปวช. พระจอมเกล้า พระนครเหนือ , ติวเข้าเตรียมวิศวะ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), สอบตรงวิศวะ ปริญญาตรี , ติวเข้า มจพ. (ไทย เยอรมัน) ประจำปี 2561
เปิดสอนคอร์สสอบตรงเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.) และ หลักสูตรปริญญาตรี 4-5 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คอร์สละ 10-12 คน เพื่อต้องการให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยคอร์สนี้เป็นคอร์สช่วงปิดเทอม 1 คือคอร์สปรับพื้นฐานทางทฤษฎีทั้งหมดที่จะใช้ในการสอบในปี 2562 ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนในการประยุกต์ไปใช้ในการสอบได้มากขึ้น รวมอีกทั้งยังเป็นการค้นหาตนเองว่ามีความสนใจระบบทางเครื่องกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือโยธาได้อีกด้วย

เข้าเยี่ยมชมบ้านครูเก่งได้จาก Facebook ได้ครับ ดูการเรียนการสอนตัวอย่างได้ที่นี้ครับ

https://www.facebook.com/BanKhruKeng

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนคอร์สปรับพื้นฐานทางทฤษฎีประจำปี 2561 (คอร์สปิดเทอม 1)
1.เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นในการปรับและปูพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษเทคนิค
2.เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นในการเรียนทางทฤษฎีและปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และโยธา
3. เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมในการเรียนคอร์สทางประยุกต์ในส่วนลึกต่อไปที่จะมีการเปิดต่อจากคอร์สพื้นฐานทางทฤษฎีต่อไป
หลักสูตรที่เปิดสอน
1.คอร์สติวสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 หรือเทียบเท่า
2.คอร์สติวสอบเข้า ปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่กำลังศึกษาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่3 ที่มีความสนใจในการสอบตรง

1. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรคอร์สปรับพื้นฐานทางทฤษฎีประจำปี 2561 ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช (รอบปิดเทอม 1) .
เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นในการเรียนปรับพื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติในงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโยธา เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการสอนจากอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย


1. เนื้อหาวิชาที่สอน คอร์สคอร์สปรับพื้นฐานทฤษฎีและปฏิบัติประจำปี 2561 ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช (รอบปิดเทอม 1) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2- 3 หรือเทียบเท่า
1. คณิตศาสตร์ตามแนวความคิดช่าง
2. วิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดช่าง
3. พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (มีการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน)
4. ภาษาอังกฤษ
5. ภาษาไทย
คอร์สคอร์สพื้นฐานทฤษฎีและปฎิบัติประจำปี 2561 ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช (รอบปิดเทอม 1)


เริ่มเปิดคอร์สเรียนวันแรกวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ.2561 

คอร์สเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เรียนเวลา 9:00 -12:00 น

พร้อมเอกสารประกอบการเรียน 5 วิชา
สถานที่เรียน กวดวิชาบ้านครูเก่ง
คอร์สละ 10-12 คน ค่าสมัครเรียนคนละ 7,500 บาท (รวมทั้งเอกสารและอุปกรณ์)
เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561
ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครและ Pretest (ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ครูเก่งกาจ พงษ์มิตร (ครูเก่ง) โทร 0855065960
ครูสุวรรณา พงษ์มิตร(ครูแป๋ว) โทร 0802718187
อาจารย์ผู้สอน ครูเก่งกาจ พงษ์มิตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประวัติการศึกษาครูเก่งกาจ พงษ์มิตร
-(ปริญญาตรี) วิศวกรรมไฟฟ้า - อุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ว.ศ.บ) พระนครเหนือ
-(ปริญญาโท) วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ว.ศ.ม) พระนครเหนือ
- ปัจจุบันกำลังศึกษา (ปริญญาเอก) วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ป.ร.ด) พระนครเหนือ


อาจารย์ผู้สอน ครูสุวรรณา ลัทธวนิชพันธ์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย


2,เนื้อหาวิชาที่สอน คอร์สติวสอบเข้า ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4-5 ปี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ( ปวช. ) ที่มีความสนใจสอบตรง
1.คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี )
3.ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล (คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ทฤษฎีเครื่องกล เขียนแบบและวัสดุช่าง)
4.ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ทฤษฎีไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์เขียนแบบ)
5.ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมโยธา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ทฤษฎีช่างเขียนแบบและวัสดุช่าง)
6.ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเทคนิคและภาษาอังกฤษทั่วไป)
ช่วงก่อนสอบตรงประจำปี 2562
เริ่มเปิดคอร์สเรียนวันแรกวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.25ุ61 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น.
พร้อมเอกสารประกอบการเรียน 6 วิชา
สถานที่เรียน กวดวิชาบ้านครูเก่ง
คอร์สละ 10-12 คน ค่าสมัครเรียนคนละ 9,000 บาท
เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561
ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครและ Pretest (ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ครูเก่งกาจ พงษ์มิตร (ครูเก่ง) โทร 0855065960
ครูสุวรรณา พงษ์มิตร(ครูแป๋ว) โทร 0802718187
อาจารย์ผู้สอน ครูเก่งกาจ พงษ์มิตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
อาจารย์ผู้สอน ครูสุวรรณา ลัทธวนิชพันธ์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
สถานที่เรียน กวดวิชาบ้านครูเก่ง เลขที่ 84/172หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า
ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 27  (ติดหมู่บ้านลานทอง ) ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11000 (ใกล้วงแหวนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ครูเก่งกาจ พงษ์มิตร (ครูเก่ง) โทร 0855065960
ครูสุวรรณา พงษ์มิตร(ครูแป๋ว) โทร 0802718187
E:mail: pongmitk@hotmail.com
รูปภาพแผนที่บ้านครูเก่ง
https://goo.gl/maps/ttditzgUcmm

สมัครสอบตรงออนไลน์ได้ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_news.html

คอร์สติวสอบเข้า เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
รุ่นที่ 1 ที่จบลงไปด้วยความสุขและมิตรภาพที่ดีระหว่างลูกศิษย์และครู ครับครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่น้องๆสอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปี 2561


1.น้องปาล์ม ชญานิน พิบูลย์โรจน์ ติดไฟฟ้าอิเล็คฯ(EP)
2.น้องส้มโอ ศลิษา ชูพลสัตย์ ติดไฟฟ้าอิเล็คฯ(ไทย)
3.น้องกัต รามิล เพ็ชรสุขุม ติดไฟฟ้าอิเล็คฯ(ไทย)
4.น้องไฟน์ พัทชดนย์ วุสิทธิพันธ์ ติดเครื่องกล(ไทย)
5.น้องโนเน จิณณุวัตร ใจดี ติดโยธา(EP)
6.น้องบอส ภารัช รุ่งสมบูรณ์ ติดไฟฟ้าอิเล็ค(EP)
7.น้องปัณ ปัณณ์ ปุ้ยตระกูล ติดเครื่องกล(ไทย)
8.น้องฟลุ๊ค วสรัตติ์ วรินรำไพ ติดเครื่องกล(ไทย)
รอบโควต้าเรียนดี
1.น้องเอมี่ สปัน เชยสุวรรณ ติดเครื่องกล(ไทย)


ระดับเตรียมวิศวกรรม
1. น้องนภนันท ชัยสิริสมบัติ สอบติด สอบติดวิศวกรรมเครื่องกล ภาษาอังกฤษ
2. น้องนราธิป อิ๊งสวัสดิ์ สอบติดวิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
3. น้องบุริศร์ อั๋นวงศ์ สอบติดวิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
4. น้องประภาดา ดนตรีเจริญ สอบติดวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย
5. น้องณัชชา เอี่ยวภู่ สอบติดวิศวกรรมโยธา ภาษาอังกฤษ
ุ6. น้องสรัล โชติธนาพร สอบติดวิศวกรรมโยธา ภาษาไทย
7. น้องปัณณวิชญ์ ปรีสง่า สอบติดวิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย

ระดับปริญญาตรี

1. น้องณัฐชนน พลธงชัยสวัสดิ์ สอบติดวิศวกรรมโลจิสติกส์
2. น้องพงศ์สุธะ ฤทธิ์เรืองเดช สอบติดวิศวกรรมการผลิต
3. น้องอิษฐ์ เจริญกิจ สอบติดวิศวกรรมการผลิต
4. น้องนนทกานต์ แสงสันต์ สอบติดวิศวกรรมโลจิสติกส์
5. น้องฉัตรพล สมุทรกลิ่น สอบติดเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
6. น้องปณิธาน สุขานนท์ สอบติดเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
7. น้องณัฐรุธ มานะเจริญรุ่งเรือง สอบติดการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

1.น้องมนต์ (อัจฉรา พงษ์พัด) สอบติดวิศวกรรมเครื่องกล
2.น้องบุ๊ค (บรรณรต นิลวาส) สอบติดวิศวกรรมเครื่องกล
3.น้องสตางค์ (ฉัตริน วิสูตร) สอบติดวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1.นัท (อำนาถ ศรีสุริยา)ไฟฟ้า362คะแนน
ทำคะแนนได้ที่3ของสาขาไฟฟ้า
2.นนท์(สิทธินนท์ จารุเมธาวิทย์)ไฟฟ้า315.5
ทำคะแนนได้ที่22ของสาขาไฟฟ้า
3แก้ป(ณัฐกิตต์ แสงวุฒิกุลชัย)เครื่องกล328.5
ทำคะแนนได้ที่9ของสาขาเครื่องกล
4.ปุณ(ปุณณรัตน์ ท้าวโกษา)ติดเครื่องกล
5.ไม้(สิญจ์ เจริญกิจ)ติดเครื่องกล
6.พี(พีรวัส ลักแดง)ติดเครื่องกล
7.ภูผา(ฐกร สารวรณ์)ติดเครื่องกล
8.ไอซ์(พงศธร จิรวรรณรัตน์)ติดเครื่องกล
9.บูม(จีรพัฒน์ ศุภนิมิตสมบัติ)ติดเครื่องกล
10.เอิ๊ก(อันนา แรงวรรณ์)ติดเครื่องกล
11คอปเตอร์(พีรวิชญ์ เดือนแรม)ติดเครื่องกล


1. นายพีรพัฒน์ ศรีนางแย้ม  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
2. นายปัณณธร ใจเหมือน  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
3. นายเจษฎา ไชยเขต  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
4. นายพงศ์พัศ ธงชัย   สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ
5. นายภูวเดช ไชยยนต์  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
6. นายสรรพวัฒน คงอยู่   สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย
7. นายพักตร์พิรุณ บู่ทอง  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย
8. นายรติ ลามาดี   สอบติด วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 4 ปี
9. นายกิตติวัฒน์ สกุลณีย์   สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี
ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่น้องๆสอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทำเนียบลูกศิษย์ที่สอบติดจากบ้านกวดวิชาบ้านครูเก่งปริญญาตรี
1. นายรัฐศักดิ์ เรืองสมบูรณ์  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล  ปริญญาตรี สอบติด 2 สถาบัน
2. นายณัฐกฤษณ์ ศรีทองสุข  สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ ) ปริญญาตรี สอบติด 2 สถาบัน
3. นายนิรุทธ์ บุญพิทักษ์  สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ ) ปริญญาตรี
4. นายปิยทัศน์ พานทอง   สอบติด วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ไฟฟ้า ) ปริญญาตรี
5. นายณัฐภัทร อัตเศรณีย์  สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี
6. นายรัฐศักดิ์ เรืองสมบูรณ์  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี
7. นายณัฐกฤษณ์ ศรีทองสุข  สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์ )ติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี
8. นายภูวิศ ธนไพศาลกิจ  สอบติด วิศวกรรมเครื่องกลแมคคาทรอนิกส์  ปริญญาตรี 4 ปี
9. นายรัชตะ ประเทืองชัยศรี  สอบติด วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ ) ปริญญาตรี 4 ปี
10. นายภูวิศ ธนไพศาลกิจ  สอบติด วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ  ปริญญาตรี 4 ปี สอบติด 2 สาขา
11. นายรัชตะ ประเทืองชัยศรี  สอบติด วิศวกรรมโทรคมนาคม ปริญญาตรี 4 ปี สอบติด 2 สาขา
12.นายไชยพัฒน์ สัตย์ไธสง สอบติด วิศวกรรมเครื่องมือวัด  ปริญญาตรี 4 ปี
13.นายพูนสวัสดิ์ คนเพียร   สอบติด วิศวกรรมเครื่องมือวัด  ปริญญาตรี 4 ปี
14.นายธนายุต เกษมศาสตร์ สอบติด วิศวกรรมเครื่องมือวัด  ปริญญาตรี 4 ปี
15.นางสาวจิตโสภัส มุสิกทอง สอบติด ฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ ปริญญาตรี 4 ปี
16.นายวิภาส สืบกระแสร์ สอบติด วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
17.นายนิรุทธ์ บุญพิทักษ์  สอบติด เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงเครื่องมือวัดและควบคุม สอบติด 2 สาขา ปริญญาตรี
18.นายณัฐภัทร อัตเศรณีย์ สอบติด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
19.นายพิชญพงศ์ ปุจฉาการ สอบติด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี
20.นายณัฐภัทร อัตเศรณีย์ สอบติด วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี สอบติด 2 สาขา


ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่น้องๆสอบติดเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำเนียบลูกศิษย์ที่สอบติดจากบ้านครูเก่ง ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
1. น้องโฟน ด.ช.ณัฐชนน พลธงชัยสวัสดิ์ สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
2. น้องก้อง ด.ช.ปัณณวิชญ์ บุญเรือง สอบติด สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษา อังกฤษ
3. น้องอัพ ด.ช. พีรวิชญ์ บึงประเสริฐสุข สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
4. น้องแม็ก ด.ช.ตรีธวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนา สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
5. น้องดิว ด.ญ.จินต์จุฑา จาทอง สอบติด สาขาวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาไทย
6. น้องหนึ่ง ด.ช. พงศ์กร คงแย้ม สอบติด สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
7. น้องน้ำพุ ด.ช. กฤษณาเทพ สุขตาล สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
8. น้องอัพ ด.ช. กฤศฐิวัชร ชวลิตานนท์ สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
9. น้องเจม ด.ช. อรรถพล น้อยเอี่ยม สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
10.น้องภัทร์ ด.ช. ธีรภัทร์  รัตนถิตะกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
11. น้องป้อน ด.ช. เชาว์วรรธน์ มาลา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
12. น้องเก่ง ด.ช. พงศ์พล โพธิ์หล้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
13. น้องป้อน นาย เจตนันท์ แต้มมาลา สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
14. น้องติ นายสันติ โภชชงค์ สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
15. น้องป็อป นายเธียรทรรศน์ หมายชัยธัญ สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
16. น้องบาส นายณภัทธ  รอดเมฆ สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
17. น้องจุ้ย ด.ช. จารุวิทย์ นานอน สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
18. น้องแต้ม ด.ช. นันทิพัฒน์ มังกรแก้ว สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
19. น้องบ็อม ด.ช. จักรกฤษฏณ์ ชินบุตร สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
20. น้องกี้ ด.ช. ปิติ ชูโชค สอบติด สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษา อังกฤษ
21. น้องเจมส์ ด.ช. อรรถพงษ์ ใจกว้าง สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
22. นายกานต์ พินิจจิตรสมุทร สอบติด สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
23. นายกาญจน์ พันธุรัตน์ สอบติด สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
24. นายปรเวศ เรืองสมบูรณ์ สอบติด สาขาวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาไทย
25. นายณัฐธัญ สุุขม สอบติด สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
26. นางสาว ณัฐชา จันทรศรีวงษ์ สอบติด สาขาวิศวกรรมโยธา โปรแกรมภาษาไทย
27. นายขจรพัฒน์ งามสม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษา อังกฤษ
28. นายพร้อม กิ้งเงิน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
29. นายธนกฤต ฤกษ์นิธี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
30. นายเจษฎา พวงพุฒิ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
31. นายณัฐนนท์ กาละทอน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
32. นางสาว ปพิชญา ปาลิเรียม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
33. นายมนิมมาน อ้วนเจริญกล  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
34. นายสืบตระกูล นามทอง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
35. น้อง วัสส์ นายพันธวัสส์ รักษาขนม์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
36. น้องนัท นายนัทธ์ วุฒิอังสโวทัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
37. น้องหมู นายอาทิตย์ นาราเศรษฐกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษา อังกฤษ
38. น้องเดียร์ นายสุพงษ์ สิงห์ธนาวณิช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
39. น้องวาว นางสาว สุพิชชา เชื้อวงษ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษา อังกฤษ
40. น้องจี้ นายรักษิต ประสิทธิ์กุศล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
41. น้องต้า นายธฤต นาครัตน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
42. น้องมินท์ นางสาวศุตภร เกศเมตตา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
43. น้องเบส นายกันติทัต ไพศาลนรเสรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
44. น้องอัย นายณัฐกิตติ์ สุขแดง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย
ครูขออวยพรน้องๆให้ประสบความสำเร็จเป็นวิศวกรที่ดีและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับ
จากครูเก่งกาจ


แนวข้อสอบเข้า เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นี้คือตัวอย่างแนวข้อสอบครับ
คณิตศาสตร์ตามแนวความคิดช่าง

แนวคิดแก้ไขปัญหาโจทย์ครับ ลองดูครับวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดของช่าง

แนวคิดแก้ไขปัญหาโจทย์ ลองดูครับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
แนวคิดแก้ไขปัญหาโจทย์ ลองดูครับ
ซึ่งแนวข้อสอบของ เตรียมวิศวกรรม นั้นเป็นแนวข้อสอบที่น้องๆ จะต้องนำหลักการที่น้องๆได้เรียนมานั้น มาประยุกต์แนวคิดทางเชิงช่างให้ได้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่น้องๆไม่สามารถทำข้อสอบเหล่านี้ได้ ดังนั้นครูจึงได้จัดเตรียมแนวทางในการสอนแบบใหม่ๆ ให้น้องคือ จะเป็นการกระตุ้นให้น้องๆนั้นได้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้
ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถพิชิตของ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้อย่างไม่ยากเย็นครับ
ถ้าน้องๆ สนใจมาเรียนกับครูได้นะครับ
หมายเหตุ คอร์สนี้ครูเปิดบ้านสอนนะครับ รับจำนวนจำกัดครับ
รับรองครับมีการสอนจริงครับ
จากครูเก่งกาจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น